$type=ticker$count=12$cols=4$cate=0

Tüm Haberler$type=two$count=4$au=1$m=0$sn=0$rm=0$show=home$p=1$hide=phone$spc=0

Mervani dönemi Meyafarkin ve Diyarbekir'de 1.040.000 cilt kitap mevcuttu | Seid Veroj

PAYLAŞ

Diyarbekir ve çevresinin kültür zenginliğinin açığa çıkarılması için, öncelikle bölgenin kültürel tarihini aydınlatmak ve bunun için de ciddi bir tarihsel araştırma yapmak gerekir. Bazı dönemler yeterince aydınlatılmamış olsa da, bu konuda azımsanmayacak nispette değerli eserler ve çalışmalar yayımlanmıştır. Bu yazıda Mervaniler döneminde geliştirilen Meyafarkin ve Diyarbekir kütüphanesinde Bir Milyon Kırk Bin (1.040.000) cilt kitap olduğunu tarihi kaynak ve arkaplanı ile göreceğiz.

Makale: Seid Veroj | ZERnews

Foto: Diyarbekir Saray

Bu yazının hazırlanmasında da önemli derecede istifade ettiğim kaynakları ve bu çok değerli eserleri bize sunan yazarlardan birkaçını hatırlatmak gerekirse; İbnü’l Erzak, Ali Emiri, Şevket Beysanoğlu, Muhammed Emin Zeki Beg, Tomas Ripper, Nusret Aydın vd. olmak üzere bu örnek liste daha da uzatılabilir. Bu yazı, aslında bir tarihsel inceleme olarak değil, başlıkta belirtilen kültürel yazınsal birikimin oluşum süreci, bu muazzam birikimin değişen yönetimler ve gelişen tarihsel olaylarla birlikte kayboluşa doğru giden hikâyesini kronolojik olarak hatırlatmaya yöneliktir.

Bunun için başlangıçtan itibaren bölgede iz bırakan kültürel-etnik toplulukların etkin ve egemen oldukları tarihsel dönemleri kısaca hatırlamakta fayda vardır. Subartular ile Mitanniler'e de akraba olan Hurriler, hali hazırda bölgenin en eski medeni halkı olarak bilinir ve Zagros’lardan bölgeye yayılmışlar.

HURRİ DÖNEMİ

Bu kadim kavimlerin bölgedeki geçmişleri yaklaşık M. Ö. 3000 yıllarına kadar ulaşır. “Huriler bölgeye geldikten sonra bugünkü Amida (Diyarbekir) yöresinde büyük bir medeniyet yarattılar. Hata Amida (Diyarbekir) ilinin temelinin Huriler tarafından atıldığı ileri sürülmektedir.”[1]  Babil dilinde “Hurri”, mağara anlamına gelir ve farklı kaynaklarda “Khurrî, Kurrî, Xurrî, Kharru, Xorr, Hor, Horît” olarak geçer. Bölge M. Ö. 2300 yıllarından itibaren yaklaşık olarak beş yüz yıl Akadların hükmünde kalır ve daha sonra “Hurriler bütün bölgede egemenliklerini yeniden kurarlar. Egemen oldukları bölgenin sınırları doğuda Zağros dağlarına, batıda Akdeniz’e, güneyde Kerkük’e ve güneybatıda Kenan ülkesine kadar genişlettiler.” [2]

MİTANİLERİN EGEMENLİĞİ

M. Ö. 1600’den 1300 yıllarına kadar bölgede Hurrilerin akrabaları olan Mitanniler hüküm sürer ve 1260’li yıllarında ise Diyarbekir’in önemli bir bölümü de içinde olmak üzere “Mitanni ülkesinin bir kısmı Asurların ve diğer bir kısmı da Hititlerin hükmü altına girer. Asurların Diyarbekir ve çevresi üzerindeki egemenlikleri (M.Ö. 1260-653) yıllarına kadar devam eder, ondan sonra da Diyarbekir’in doğu ve güneydoğu bölgesi yaklaşık 75 yıl Nerib* ve Kirhi (Kirhu) yerel prenslikleri, batı ve kuzeybatısı da Kummuh prensliklerinin yönetimi altına girer. M. Ö. 1116 yıllarında bütün Diyarbekir bölgesi tekrar yaklaşık altmış yıl Asurların hükmü altında kalır.”[3]

ARAMİ, ASSUR, İSKİT AKINLARI

Bu dönemde Asurların zayıflamasıyla birlikte bölgeye Arami akınları başlar ve Aramiler yaklaşık 225 yıl bölgede hüküm sürdükten sonra, M. Ö. 825 yıllarında bölge tekrar Asurların hükmü altına girer ki bu Asurların bölgedeki üçüncü egemenlik dönemidir. Bu dönem de yaklaşık yetmiş beş yıl sürer ve ondan sonra Amid ya da diğer adıyla Diyarbekir yaklaşık 40 yıl da Urartuların (775-735) egemenliği altında kalır.

URARTU VE MED DÖNEMİ

Kısa süreli İskit egemenliğinden sonra başta Urartu ülkesi olmak üzere tüm bölge M. Ö. 630 yıllarında Medlerin yönetimine geçer. Medlerin yaklaşık seksen yıl süren idaresinden sonra Diyarbekir, 220 yıl da Pers idaresinde kalır.

BÜYÜK İSKENDER VE SELEVKUSLARIN İDARESİ...

Diyarbekir M. Ö. 330 yıllarında kısa bir dönem Büyük İskender’in hükmünde kaldıktan sonra, yaklaşık 80 yıl da Selevkoslar buraya hüküm eder.

PART VE ROMA DÖNEMİ

140 yıllarından itibaren yaklaşık 55  yıl Partların hükmüne giren Diyarbekir, 85-69 yılları arasında da Büyük Tigran’ın idaresinde kalır. M. Ö. 69 yılında Diyarbekir Romalıların (Bizanslıların) egemenliği altına girer ve zamanla Romalılar ile Partlar arasında el değiştirse de M. S. 226 yıllarına kadar onların yönetiminde kalır.

170 YILLIK SASANİ EGEMENLİĞİ

Bu tarihten sonra, yaklaşık 170 yıl Sasaniler bölgede hüküm sürer. M. S. 395 yılında bölge Roma İmparatoru ile Sasani hükümdarı arasında paylaşılır[4] ve bugünkü Kuzey Kürdistan coğrafyasının çok önemli bir bölümü Bizans İmparatorluğu idaresi altına girer.

ARAP-İSLAM EGEMENLİĞİ BAŞLAR

240 yıl Bizans yönetiminde kalan Amid/Diyarbekir ve çevresi, Ömer Bin Hattab’ın halifeliği döneminde Arap-İslam egemenliği altına girer (639) ve böylece Sasanilerin de bölge üzerindeki egemenliği son bulur.

MERVANİ YÖNETİMİ

Arap-İslam egemenliği altına giren Amid, 984 yılında Asıl adı Abdullah Hüseyin olan ve Bad adıyla bilinen Badü’l Kurdî Beni Dostık yönetimindeki Mervanilerin egemenliğine girene kadar, yaklaşık 345 yıl Arap egemenliği altında Emevi, Abbasi ve Hamdaniler tarafında yönetilmiş. Dostık, dört yıl sonra öldürüldüğünde onun yerine, yeğeni “Ebû Ali El Hasan bin Mervan-ül Kurdî, Mervanî hükümdarlığını teşkil etmiştir.”[5] Ebû Ali 997 senesinde öldürüldükten sonra yerine El Malik Ebû Mansur Said geçti. Ebû Mansur Said, 1011/12 yıllarında veziri Şîro ve Şîro’nun oğlu Felyus tarafından öldürüldü. Ondan sonra da Meyafarkin’in en uzun süreli hükümdarlığını yapacak olan Ebû Nasr Ahmed bin Mervan yönetime geçti.

Amid, yaklaşık 100 yıl Mervani yönetiminde kaldı. Mervanilerin en uzun dönemli hükümdarları Ebû Nasr Ahmed bin Mervan, 1011’de hükümdar oldu, “Nasruddevle” unvanını aldı, 53 yıl hüküm sürdü ve 29 Şevval 453 (Miladi 1062) tarihinde vefat etti.[6] “Nasruddevle Ebû Nasr Ahmed dönemi (1011-12/ 9 Kasım 1061); hakikaten bu bölgenin altın devri olmuştur. Kendisi bütün Diyarbekir bölgesi şehirlerini, bilhassa Amid (Amed) şehrini ve surlarını, Meyafarkini imar ve tahkim etmiştir.”[7] Ebû Nasr bin Mervân’ın ölümünden sonra ülke toprakları Nasır ve Saîd adlı oğulları arasında bölüşüldü ve bu bölünme nedeniyle Mervanilerin gücü zayıflamaya başladı. 1096 senesinde Dimeşk Selçukluları şiddetli bir çarpışmadan sonra bölgeyi ele geçirdi. Mervani Hükümdarlığının son bulduğu yıllarda, aynı zamanda bölgeye Haçlı seferleri de başlamıştı.

KÜRT EMİRLİKLERİ BAĞIMSIZ DEVLET GİBİYDİ

Mervaniler başta olmak üzere bu dönemde Kürdistan coğrafyasının farklı bölgelerinde egemenliğini sürdüren Kürd emirlikleri adeta birer bağımsız devlet gibiydi. Mervaniler izledikleri dış siyasetle dönemin büyük güçleri arasında varlığını sürdüren bir denge politikası izlemişler. İçerde de “Nasr ud-Dewle’nin yönetiminde Kürtler, Ermeniler / Süryani Hıristiyanlar gibi yerli halklar siyasi nüfuzlarını ve kültürel yaşamlarını geliştirme imkânı bulmuştu.

BİLİM MERKEZİ MEYAFARQİN

Meyafarqin bilim insanları için bir çekim merkezi haline gelmişti.”[8] “Mervanilerin Şark tarihindeki rolü hakkında genel olarak şu tespiti yapmak mümkündür: Hakimiyetleri süresinde Diyarbekir ülkesinde kültürel düzeyin ve kamu hizmetlerinin geliştiği, görece barışçıl bir devre yaşanmıştır.”[9]

Mervanilerin hüküm sürdükleri bölgelerde ekonomik ve kültürel açıda önemli gelişmeler sağlanmış.  Ebu Nasr Ahmed bin Mervân’ın 53 senelik hükümdarlığı boyunca hâkim olduğu topraklarda bir sulh ve asayiş devri yaşandı.

DİYARBAKIR VE MEYAFARKİN'İN YÜKSELİŞİ

Diyarbakır, Meyafarkin ve çevresindeki şehirlerin hayat seviyesi yükseldi, yeni hastaneler kuruldu, yeni kültür ve sanat eserleri meydana getirildi. “Nasruddevle, düzgün idaresi, adaleti, cömertliği ile kendisini halka çok sevdirmiş bir hükümdardı. İlim ve sanat adamlarını korur, saygı gösterir, fikirlerine değer verirdi. Bu nedenledir ki onun zamanı idaresinde Amid ve Meyafarkin, bilginlerin, şairlerin barınağı haline gelmiştir.”[10] Bu dönemde Meyafarkin ve Diyarbekir’de hastaneler yapılmış, kütüphaneler donatılmıştır. “Öyle büyük âlimler ortaya çıktı ki, her birisinin tasnif ettiği değerli eserler, bir kütüphane teşkil edecek mertebeye vardı.”[11]

ZENGİNLEŞTİRİLEN KÜTÜPHANELER

Bu dönemde oluşturulan ve zenginleştirilen çok önemli kütüphanelerden biri Meyafarkin’de ve diğeri de Amid Cami-i Kebir (bugünkü Ulu Camii)’de bulunmaktaydı. Bu kütüphanenin zenginliği ve tarihsel önemi özerine meşhur yazar Ali Emiri Amidi şöyle demektedir:

“O zamanlarda dünya medeniyetinin en ileri giden bir yüce bölgesi de Elcezire, Diyarbekir ve Kürdistan idi. İslam âleminin en kıymettar kütüphanelerinden biri de “Amid” şehrindeydi.

"1 MİLYON 40 BİN KİTAP"

Bu kütüphane, Amid şehrinin hala mevcut olan Cami-i Kebir civarında vaki olup büyük hicretin altıncı asrında mevcut miktarı, bir milyon kırk bin (1.040.000) cilt nefis ve nadir kitaplara ulaşmıştı.

Bu derece pek çok kitabın ne suretle toplanıp bir araya getirildiğine gelince; İslam’ın ilk başlarında Amid Cami-i Kebir’inde bazı dini kitaplar için bir kütüphane hazırlanmış ve ondan beşinci hicri asra kadar geçmiş melikler tarafından peyderpey genişletilmiş ve nefis kitapları teksir edildiği gibi diğer müellif ve hayır sahipleri tarafından da bir hayli çeşitli değişik kitaplar vakfedilmiştir.

Beşinci asrın başlangıcından itibaren yarım asrı geçkin Diyarbekir Meliki bulunan Ebû n-Nasır Amed’in meşhur veziri olup 437 senesinde vefat eden ilim ve edebiyatın ileri gelenlerinden olan Ebû n-Nasır Ahmed b. Yusuf el-Menazi; fazilet, kemal ve serveti sayikiyle her taraftan pek çok kitap alıp toplamakla gayret etmiş ve hatta bizzat kendisi yolculuk yaparak defaatle Bağdat, Kostantiniye ve Mısır taraflarına giderek faziletli, ehl-i hikmet ve meşhur müelliflerle sohbette bulunmuş ve oralardan dahi felsefe, astronomi, nûcum [yıldızlar], edebiyat, değişik ilim ve fenlere dair kitaplar araştırmış ve parayla satın alarak mükerrerlerini ikiye ayırmış ve mükerrer olmayanlardan dahi nefis yazılarla istinsah (kopya) ettirip gayet mahir ciltçilere cilt ve tezhip ettirdikten sonra şu nefis kitapların tümünü “Amid” ve “Meyafarkin” cami-i kebirlerinin kütüphanelerine vakfetmekle, kütüphanemiz zenginleştikçe zenginleşmişti.

Allame Kadi Ahmed b. Halikan Vefatü’l A’yan” adlı kitabında Ahmed b. Yusuf el-Menazi’nin [12] Amid ve Meyafarkin kütüphanelerine vakfettiği kitaplardan şöylece bahs ediyor:

Kendisi (Ahmed b. Yusuf el-Menazi’den bahsediyor) faziletli, şair, ilim sahibiydi. Kostantaniye’ye defalarca adam göndermiş ve pek çok kitap toplamış, sonra onları Meyafarkin ve Amid camilerine vakfetmiştir. Ve onlar şu anda mevcut olup her iki beldenin cami kütüphanelerinde “Menazi kitapları”yla bilinmektedir.

437 (M-1046) senesinde vefat eden Ahmet b. Yusuf el-Menazi’den sonra da melik ve emirler kütüphaneyi genişletmiş ve tezyininde bulunmuş, edipler, faziletli şahsiyetler ve hükema dahi nefis eserlerini bu kütüphaneye bırakarak hediye edilen kitapların mevcudu akıllara hayret verecek derecede çoğalmıştır.” [13]

EYYUBİ YÖNETİMİ BAŞLAR

Mervanilerden sonra, Diyarbekir Eyyubilerin yönetimine geçene kadar, 92 sene boyunca İnaloğulları (1097-1142) ve Nisanoğulları (1142-1183) tarafında yönetildi. Şevket Beysanoğlu, İmaddedin İsfahânî’den aktararak Amid’in Eyyubiler tarafından zaptı hakkında şu bilgileri veriyor: “17 Zilhicce (13 Nisan 1183) Perşembe günü Amid’e geldik. Şehrin surları dibinde karargâhımızı kurduk ve muhasara hazırlıklarına başladık (…)” [14]

Eyyubiler Diyarbekir’i muhasara altına aldıkları zaman şehir, Nisanoğlu Bahüddin Mesud tarafından yönetilmekteydi. “Selahaddin Eyyubi ve yanındaki müttefiki Artukoğlu Nureddin Muhammed ile birlikte Urfa kapısından şehre girdiler ve İçkale’deki emaret sarayına yerleştiler.”[15]

Tarixul Dewletul Kurd [Tarîxa Dewleta Kurdan] adlı eserin yazarı da Selahaddin Eyyubî’nin Diyarbekir’e girişini şöyle aktarmış: “Sultan, Muharrem ayında Amed’i teslim alarak Saraya yerleşti ve daha sonra Amed ve ona bağlı bölgelerin yönetimini Nurettin Muhammed Karaaslan’a teslim etti.”[16]

Eyyubiler ve onlara bağlı Mardin Artukiye hükümdarları, Diyarbekir’de eli sene hüküm sürmüşler. Bu dönemde “Hasnkeyf’de ve Diyarbekir’de pek büyük eserler ve namlarına olarak zemane bilginlerinin kıymetli yazmaları vardır.”[17]

1243/1244 yıllarında Diyarbekir 3-4 yıllık bir süreliğine Konya Selçuklularından Gıyaseddin Keyhusrev’in yönetimine geçmiş ancak ondan sonra tekrar El Melikü’l Muazzam Torınşah-î Eyyubî yönetimine geçti ve böylece Diyarbekir ve çevresi yirmi beş yıl daha Eyyubilerin yönetiminde kaldı.

Ramadi aşiretine mensup bir Kürd olan Selahaddin Eyyubî Diyarbekir’de kaldığı müddet içerisinde çeşitli etkinliklerde bulunur ve Cami-i Kebir’de bulunan büyük kütüphaneyi de ziyaret eder. Ali Emiri Amidi’nin aktarımına göre:

Selahaddin Eyyubî Hazretlerinin 579 senesinde vuku bulan Amid seferi esnasında bu kütüphanenin mevcut kitapları yukarıda beyan olduğu üzere tamamı bir milyon kırk bin (1.040.000) cilde ulaşarak gerek kitapların çokluğu, gerek nadir ve nefis kıymetli cihetleriyle dünyanın en meşhur ve en düzenli kütüphanelerinden sayılırdı."

Bugünkü günde böyle milyonluk kütüphane şöyle dursun, yüz bin cilt kitap içeren bir kütüphane yeryüzünde mevcut olmadığından bundan altı yedi asır önce yalnız Amid kütüphanesinde bu kadar enfes eserlerin mevcut olması hayrete düşürebilirse de bunun sıhhatını ve hata kitapların mevcut miktarlarını Alleme Abdurrahman Şihabüddin Ebi Şame Hazretleri; “Kitabür- Ravdetey fi Ahbari’d Devleteyn” unvanlı muteber tarihinde bizzat Yusuf, Selahaddin Eyyubi ile kütüphane ziyaretinde hazır bulunan meşhur edip ve emsalsiz katip İmadeddin İsfehani’den ve tarih-i kebir sahibi Ebi Tay’den naklen ve aynen şöyle yazıyor:

Orada büyük bir kütüphane var ve onda bir milyon kırk bin (1.040.000)  kitap mevcuttur. Allame Ebu Şame Hazretleri mevcut kitapların miktarını bu şekilde açıkladıktan sonra: “Sultan, faziletli kadi’ya kitapları hibe etti, o da seçerek yetmiş deve yükünü aldı.” ibaresini yazıyor ki o vakit Mısır, Şam ve Halep gibi ilim ve medeniyet merkezleri olan meşhur beldelerin Şeyhü’l-İslam’ı bulunan faziletli Kadi gibi bir zatın bu kütüphaneden kitap almasına ihtiyacı bir mecburiyet olması, bunda mevcut olan nadir eserlerin kıymet derecesini ve ehemmiyetini tayin eder.” [18]

Belirtilen kitap sayısında bir abartı olduğu düşünülse dahi, o tarihlerde Diyarbekir’de böyle bir kütüphanenin bulunması, bu bölgedeki fikir ve sanat hayatının ne kadar gelişkin olduğunun göstergesidir.

BU KİTAPLARA NE OLDU?

Peki bölgede emsali az bulunan böylesine zengin ve büyük bir kütüphane ne oldu, bu kitaplar nereye gitti?  Bu sorunun cevabı elbette ki çok yönlü olarak araştırılmalıdır. Ali Emiri’nin aktarımına göre, Sultan Selahaddin’in emriyle kitapların bir kısmı Mısır kütüphanesine gönderilir.

Mamafih Sultan’ın müsaadesiyle adı geçen faziletli Kadı Hazretlerinin bu kütüphaneden yetmiş deve yükü kitap seçip aldığına ve bir deve yükünün azami olmak üzere beş yüz ciltten ziyade olamayacağından, yetmiş deve yükünün nihayet otuz beş bin (35.000) cilt kitap demek olmasına ve geride daha bir milyondan fazla kitap kalmasına ve Sultan Yusuf, Selahaddin Eyyubi’nin Amid’den çıkış tarihi olan 579 senesinden 629 senesine kadar Amid şehri, Artuki melikleri ve ondan 658 senesine kadar da Eyyubî melikleri şubesinin hükümet karargâhı olup bunların her iki kısmı da ilim ve âlimleri sevenler olduklarından şu müddet zarfında dahi mezkûr kütüphanenin eksilmeyip çoğaldığı, şüpheden verasettir.”[19]

TALAN VE YIKIM...

Öyle anlaşılıyor ki geride kalan kitapların çok önemli bir bölümü de, Haçlı seferleri ve Hulagu’nun komutasındaki Moğol (1258) saldırıları-istilaları döneminde imha veya talan edilmiştir. Çünkü bu süreçte hem bölgenin geneli ve hem de Kürdistan tekrardan talan, yağma ve yıkıma uğrar. Bu gelişmeler, bölgede büyük bir ekonomik ve sosyal yıkımla birlikte, kültürel tahribat da yaratmıştır. Moğollar 1258 yıllarında Bağdat’ı işgal ettiklerinde, “Kenti yağmaladılar; okul ve kütüphaneleri yaktılar, cami ve sarayları yıktılar, yaklaşık bir milyon Müslümanı katlettiler. Sonunda bütün Abbasi ailesini halılara sarıp atlarının arkasına bağlayıp sürükleyerek öldürdüler…”[20]

Bağdat’tan Kuzey Mezopotamya’ya yönelen Moğollar, “Cizre ve Amid (Diyarbekir) bölgelerine saldırıp önlerine çıkan şehirleri işgal ettikten sonra yakıp yıktılar. Taş üzerinde taş bırakmadılar, Amid kütüphanesinde bulunan binlerce ciltlik eserleri yaktılar.”[21] “1258’den 1335’e tarihine kadar Diyarbekir, Hulagu Han’ın evlat ve mensuplarının mülkünde kaldı. Gerek Diyarbekir’in ve gerek Meyafarkin’in zaptında o kadar yıkım gerçekleştirdiler ki yerli halktan kimse kalmadı denilse mübalağa edilmemiş olur. Çünkü o vakit Diyarbekir şehirlerinin pek büyük ve en azametlisi Meyafarkin şehri idi.”[22]

Aslen Meyafarkinli olup Mısır’da yetişmiş olan Şemseddin-i Zehebî, Tarih-i İslam adlı büyük yazmasında der ki: “Yaşmut Han’ın şiddetli hücumu ve Meyafarkin hükümdarı bulunan Melik Kamil Eyyubî’nin yirmi aydan ziyade süren kararlı savunması üzerine Meyafarkin şehri öyle bir harabeye döndü ki adı geçen Melik, Yaşmut Han’a teslim olduğunda o azametli şehirde ancak yetmiş adam kalmıştı. Melik Kamil ile hayatta kalan yetmiş adam da şehit edildiler.”[23]

Tarih boyunca istilacılar ve işgalciler sadece can almakla yetinmemişler, maddi manevi üretilen ne kadar değer varsa bunları talan ve tahrip etmişler. Bu zihniyetle dönemin en büyük kütüphanelerinden biri olan, çok sayıda elyazması, nefis ve nadir kitaplarla dolu zamanın Diyarbekir kütüphanesi de talan ve tahrip edilen eserlerden biridir.

Şu büyük kütüphanenin kimler tarafından ne suretle mahv ve tahrip edildiği bahsine gelince: “654 (1256/1256) senesinde Vefeyatü’l-A’yn,ı tamamlayan cenabı İbni Halikkan, bu kitaplar hakkında; “O kitaplar şu anda iki caminin (Amid ve Meyafarkin) kütüphanelerinde mevcuttur.” Sarahatle kaydetmesine ve halbuki 672 senesinde doğan 732 senesinde vefat eden el- Melikü’l Müeyyed Ebü’l Fida Eyyubî, “Kitabü’l Muhtasar fi Ahbar’ıl-Beşer” namındaki meşhur tarihinde: “O kitaplar yakın zamana kadar her iki şehrin kütüphanelerinde mevcuttu” ibaresini yazmış olduğuna göre, o esnada zuhur eden Tatar (Moğol) büyük belasında böyle altı yedi asırlık kadim ve emsali nadir bir kütüphanenin de mahv ve yok edildiği anlaşılıyor.”[24]

Foto: Zinciriye Medresesi’nden bir kesit

“Mezkûr kütüphanenin mevkii [yeri], Cami-i Kebir’in sağ tarafında ve o mukaddes mabedin en sonundaydı. Bu kütüphane bazı üst kemerlerle Cami-i Kebir’in o taraftaki sokağı üzerinden karşı tarafa geçirilip güneyde Sipahiler Çarşısı hizasına ve sağda Zincirye Medresesi’ne kadar bir büyük harika daire meydana getirmiştir. Zaman aşımıyla bu büyük dairenin enkazı bile yok edilmiş ise de, Cami-i Şerif’in sağ tarafında şimdi mevcut olan Sarı Abdurrahman Paşa Kütüphanesi civarında sokak ortasında karşı tarafa atılmış bir taş kemer ile kemerin altındaki caddeden Sipahiler Çarşısına doğru bazı sütunlar ve kemerlerin alamet ve eseri mevcut olduğu gibi, Zinciriye Medresesi ile Cami-i Kebir arasında hala kereste ve sair eşya konulur bazı taş ve metin binalar bakidir ki, dikkat ve basiret erbabının nazarına o büyük kütüphanenin hatıralarını getirebilir.

Bu büyük kütüphaneden başka Amid şehrinde ve ona bağlı yerlerde (ilçelerde) daha başka kıymetli kütüphaneler de mevcuttu. Cümleden Amid şehrinde “Alyanal” kütüphanesi, Mardin, Hasankeyf, Meyafarkin şehirlerindeki kütüphaneler dahi dünyanın nadir kütüphanelerindendi. Hususuyla tabip Fadıl b. Ebi İsbie “Uyunü’l-Enba fi Tabakati’l Efibba” kitabında, Diyarbekir Meliki Ebu Nasır Ahmed tarafından Amid civarında bulunan Meyafarkin şehrinde, gayet büyük bir hastane ile tıp kitaplarına mahsus kıymetli bir kütüphane inşa ve ihya eylediğini yazıyor.


Şimdi değil bir milyonluk, hata yirmi bin kitabı ihtiva eden bir kütüphanemiz ve hele tabipliğe mahsus bir iki dolap dolusu kitabımız bile yok…”[25]

Foto: Mesudiye Medresesi’nden bir kesit

MERVANİ DÖNEMİ BÖLGENİN ALTIN DEVRİYDİ

Başta Ebu Nasr Ahmed olmak üzere Mervanî Kürd yönetimi dönemi, hakikatten bu bölgenin altın devri olmuştur. Kendisi bütün bölgesinin şehirlerini, bilhassa Amid şehrini ve surlarını, Meyafarkin’i imar ve tahkim ettirmiştir. Mervanilerin idaresinde Amid ve Meyafarkin, bilginlerin, şairlerin barınağı haline gelmiş ve Ali Emiri’nin söz konusu yazısında da bahsedildiği gibi büyük kütüphaneler oluşturulmuştur.

Fırat nehri ile Urmiye Gölü arasında kalan geniş bir alana hüküm eden Mervani Hanedanlığı yıkıldı ancak Mervaniler yok olmadı. “Mervaniler zaman içinde evrim geçirerek, başkentleri Bitlis olan Rozhakiler (Rojki) adını alırlar.”[26]

Diyarbekir, 1359-1394 tarihleri arasında Akkoyunlu ve Karakoyunlular tarafında yönetilir. Bu tarihten sonra Anadolu bir bütün olarak Timur-i Leng’in istilasına uğrar. Timur Leng 1402’de Ankara civarlarında Osmanlı kuvvetlerini büyük bir yenilgiye uğratarak Sultan Beyazıt’ı esir alır. Aynı dönemde Timur,  Diyarbekir’i kuşatıp, Karakoyunlu yönetimine de son verir ve buradan Şam’a gittiğinde yönetimi tekrar Akkoyunlulara bırakır.

Böylece Diyarbekir 1401’den 1507 tarihine kadar Akkoyunluların yönetiminde kalır.

XV. yüzyılın başında Moğol Tatarları'nın bölgede gerçekleştirdikleri terör, katliam, tahrip ve talandan sonraki en büyük yıkımlardan biri de Şah İsmail-i Safevi’nin Diyarbekir’e hüküm ettiği dönemde yaşanmıştır. Diyarbekir birçok yönüyle stratejik bir özeliğe sahip olduğu için, Şah İsmail buranın mutlak bir şekilde kendi kontrolünde olmasını istiyordu.

Bu amaçla; “Eniştesi Mehmet Han’ı şehrin yöneticisi olarak tayin ediyor. Halkın bu tayine karşı çıkması özerine, Şah İsmail büyük bir kuvvet ile Kürdistan ve ona bağlı yöreleri yıkım ve soykırıma tabi tutuyor. 913 (1508) senesinde Amid şehrini ele geçirip, karşı koyanlardan tüm eşraf ve hanedanları öldürüyor ve eniştesini Amid’in hâkimi ve bütün Kürdistan’ın valisi olarak tayin ediyor.”[27]

İşte bu ve benzeri istila hareketleri, bölgedeki maddi zenginliklerle birlikte kültürel ürünleri de yok etmiştir. Benzer bir kültürel katliam da Osmanlı döneminde, 5 Temmuz 1655 senesinde Melik Ahmet Paşa tarafından Bitlis Miri Abdal Han üzerine yapılan seferde yaşanmıştır.

Evliya Çelebi’nin aktarımına göre, kendisi de bir yazar olan Abdal Han’ın yetmiş altı adet kendi telifi kitabı ve çok zengin bir kütüphanesi vardı.[28]

Bu kanlı savaştan sonra Diyarbekir yönetimi Şah İsmail-i Safevî’ye geçti ancak Şah İsmail’in bölgedeki egemenliği fazla sürmedi. 1514’teki Çildêran (Çaldıran) Savaşı’nda Kürtlerle Osmanlı yönetimi arasında yapılan bir anlaşmayla Sünni Kürdlerin desteğini alan Yavuz Sultan Selim, Şah İsmail’i bozguna uğratır. 

Bu tarihten sonra Osmanlı yönetimine katılan Kürdistan bölgesi, yaklaşık üç yüz yıl devam eden özerk yerel hükümetler ve mirlikler şeklinde kendi kendini yönetmiştir. (Makale: Seid Veroj | ZERnews | 01.01.2018)

KAYNAKLAR:

[1] Nusret Aydın, Diyarbekir ve Mırdasiler Tarihi (Piran- Gîl-Çermog-Pale), s. 23, Avesta Yayınları, İstanbul, 2011

[2] Şevket Beysanoğlu, Anıtları ve Kitabeleri ile Diyarbakır Tarihi, s. 55, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Yayınları, Ankara, 2003

* Tarihte Nihriya ve Nairi olarak da adlandırılan Nirib: Diyarbekir’e bağlı Hani kazasının kuzey ve kuzeybatısında yer alan bölgenin adıdır, bir dizi köylerden ibaret olup Kürtçe “Nêrib” şeklinde telaffuz edilir. Bugün bölgede yer alan köylerin isimleri: 1- Nêriba Axan, 2-Nêriba Çûlagan, 3- Nêriba Melîkan, 4- Nêriba Alîyan, 5- Nêriba Wisifan, 6- Nêriba Cimsatan, 7- Nêriba Topalan

[3] Şevket Beysanoğlu, Age., s. 62

[4] Şevket Beysanoğlu, Anıtları ve Kitabeleri ile Diyarbakır Tarihi, s. 117, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Yayınları, Ankara, 2003

[5]  Ali Emiri, Diyarbekir Vilayetinin Tarihçesi, War dergisi, sayı: 9, s. 105, Diyarbakır, Payîz-Zivistan 2000

[6] İbn’ül Erzak, Mervanî Kürtleri Tarihi, s. 65-66, Koral Yayınları, Çev. M Emin Bozarslan, İstanbul

[7] Şevket Beysanoğlu, Age., s. 212

[8] Thomas Ripper, Diyarbekir Mervanileri: İslami Ortaçağ’da bir Kürt Hanedanı, s. 15, Avesta Yayınları, İstanbul, 2012

[9] Thomas Ripper, Age., s. 18

[10] Şevket Beysanoğlu, Age., s. 212

[11] Ali Emiri Amidî, Amid-i Sevda, no: 3, s. 33-39, 10 Mart 1325 [23 Mart 1909] Diyarbekir-El Cezire/Mesopotamie

[12] Yusuf el-Menazî’nin asıl adı Ebû Nasr El- Menazî’ydi ve aslen Menazgirdli olduğu için memleketinin adının ilk yarısına izafetle kendisine “Menazî” denmiştir. Kendisi yetenekli bir şair olup birkaç defa elçi olarak Konstantiniye gidip Rum kralıyla da görüşmüştür.

[13] Ali Emiri Amidî, Age., s. 33-39

[14] Şevket Beysanoğlu, Age., s. 296

[15] Şevket Beysanoğlu, Age., s. 298-99

[16] Mihemed Layê Brahîm Layê Mihemed Layê Ebû L-Fewris Ebdulezîzê Ensarî yê Xerzecî, Tarîxa Dewleta Kurdan, Wergera ji Erebî: M. Emîn Narozî, r. 68, Weşanên Azad, Mersin, 2015

[17] Ali Emiri, Diyarbekir Vilayetinin Tarihçesi, War dergisi, sayı: 9, s. 107, Diyarbakır, Payîz-Zivistan 2000

[18] Ali Emiri Amidî, Age., s. 33-39

[19] Ali Emiri Amidî, Age., s. 33-39

[20] Arthur Goldschmidt JR.-Lawrence Davidson, Kısa Ortadoğu Tarihi, s. 144, Doruk Yayınları, İstanbul, 2008

[21] Nusret Aydın, Diyarbekir ve Mırdasiler Tarihi (Piran- Gîl-Çermog-Pale), s. 204, Avesta Yayınları, İstanbul, 2011

[22] Ali Emiri, Diyarbekir Vilayetinin Tarihçesi, War dergisi, sayı: 9, s. 108, Diyarbakır, Payîz-Zivistan 2000

[23] Ali Emiri, Age., s.108

[24] Ali Emiri Amidî, Age., s. 33-39

[25] Ali Emiri Amidî, Age., s. 33-39

[26] Mehrdad R. Izady, Kürtler, s. 107, Doz Yayınları, İstanbul, 2004

[27] Ali Emiri, Yavuz Sultan Selim Han Hazretleri Tarafından Amid Şehrinin Fethi ve Egemenlik Altına Alınması (Amid-i Sevda, 7 Şubat 1907), çeviren: A. Uçaman, Kovara War, no: 1, s. 57, İstanbul, Yaz 1997

[28] Evliya Çelebi, Seyahatname, 4. Cilt, haz: S. A. Kahraman-Yücel Dağlı, Yapı Kredi Yayınları, 2001

YORUMLAR

ZERnews aylık görüntülenme:

Tüm Haberler$type=three$tbg=rainbow$count=9$space=0$m=0$sn=0$rm=0$ico=0$cate=0$p=1$show=post

Name

#MamCelal,1,1 Şubat 2004 Katliamı,1,11 Eylül Devrimi,6,12 Eylül,1,140. Madde,3,15 Temmuz,2,16 Ekim,6,16 Mart,1,1992,1,2. dünya savaşı,1,25 Eylül,1,28 Şubat,2,33 Kurşun,1,8 mart Kadınlar Günü,3,90'lı Yıllar,1,A Haber,2,A&A Araştırma Şirketi,1,A9 Kanalı,1,AA,1,AB,25,AB fonu,1,AB komisyonu,1,Abadi,8,Abbas Arağçi,1,ABD,997,ABD 6. FİLO,1,ABD askerleri,4,ABD Büyükelçisi,1,ABD Haberleri,1,ABD Merkez Bankası,3,ABD piyasaları,1,Abdulfettah es-Sisi,1,Abdulhamit Gül,1,Abdulhamit Siyam,1,Abdulkadir Selvi,25,Abdullah Gül,51,Abdullah Öcalan,16,Abdullah Öcalan'ın Avukatları,1,Abdullah Zeydan,1,Abdurrahman Dilipak,1,Abhazya,1,Abramz Tank,1,acı badem,1,Açıklama,31,Açılış,1,Açlık grevi,9,Açlık Sınırı,1,Adalet,3,Adalet Bakanı,1,Adalet Kurultayı,1,Adalet Yürüyüşü,1,Adana,10,Adem Geveri,4,Aden,1,Adil Öksüz,1,Adıyaman,3,Adnan Mufti,1,Adnan Oktar,1,Adrian Galloway,1,Af,3,Af Örgütü,1,AFAD,2,Afed,1,Afganistan,18,AFP,4,Afrika,4,Afrika Gazetesi,2,Afrikalı Ali,1,Afrin,920,Afrin Efrin,13,Afrin Sağlık Örgütü,1,Ağaç Kesimi,1,AGİT; Avrupa Birliği,1,Ağır Silahlar,3,Ağrı,5,Ahmed Bilal Yavuz,1,Ahmedi Hani,4,Ahmedi Hani Derneği,1,Ahmedi Necad,1,Ahmet Altan,3,Ahmet Bilal Yavuz,6,Ahmet Davutoğlu,5,Ahmet Demircan,1,Ahmet Ebu Gayt,2,Ahmet Hakan,9,Ahmet Kaya,2,Ahmet Mahmut Ünlü,1,Ahmet Şık,2,Ahmet Taşgetiren,1,Ahmet Türk,4,Ahmet Yıldırım,5,AİHM,10,Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı,1,Aileler arasında kavga,1,Ajan,3,Ak Parti,218,Akademisyenler,2,Akçalı Köyü,1,Akdeniz,5,Akit Gazetesi,3,Akit TV,1,Akıncı Üssü,1,AKP,35,AKP MHP,1,Ala Talabani,3,Alaattin Abdulmaksut Salihi,1,Alanya,1,Alarm,1,Alaska,1,Albert Einstein,1,Alcor,1,Aldar Xelil,2,Aleksandr Dugin,1,Aleksandr Şumilin,1,Alevi,2,Aleviler,3,Alfred Gadenne,1,Ali Abdullah Salih,1,Ali Awni,2,Ali Babacan,2,Ali Erbaş,2,Ali Halo,3,Ali Hüseyni Sistan,1,Ali Karadaği,1,Ali Mamluk,1,Ali Mehdi,1,Allah,1,Almanya,148,Almanya Parlamentosu,1,Alparslan Kuytul,1,Alperen Ocakları,1,Altın,5,Alzheimer,1,Amanos Dağları,1,Ambargo,10,Amberin Zaman,2,Amed,2,Amediye,1,Amedspor,11,Amerika,3,Amerika'nın Sesi Radyosu,1,Amerikanın Sesi,1,Amsterdam,1,Anadil,1,Anadilde Eğitim,4,Anadolu Ajansı,2,Anarşistler,1,Anayasa Mahkemesi,16,Anbar,6,Andrey Baklanov,1,Angela Merkel,29,ANHA,1,Anıt,1,Ankara,35,Ankara Spor Salonu,1,Ankara Vergi Dairesi,1,Anket,28,Anket Sonuçları,1,Anlaşma,9,Anne Marie,1,Anonymous,1,Antalya,2,Anti Terör,1,Antonio Guterres,2,AP,1,Apple,2,Arabuluculuk,6,Arak Valiliği,1,Arakan,9,Arap aşietleri,3,Arap Basını,3,Arap Birliği,9,Arap Ülkeleri,3,Arap Ulusal Konseyi,1,Arapça,4,Araplar,20,Araplaştırma,1,Araplaştırma Politikası,1,Aras Cengi,1,Araştırma,2,Arda Turan,2,Ari Diller,1,Ari Harsin,1,Ariane Marqs,1,Arin,1,Arizona,1,Arizona Üniversitesi,1,Arjantin,1,Arkeoloji,1,armayel,1,Arnavutköy,1,Arslan Çelik,1,Asa'ib Ahl al-Haq,2,Asayiş,1,Aseker,1,Asgari Ücret,7,Ashraf Sherjan,1,Aşırı Soğuk,1,Asker,24,Asker krizi,2,Asker sayısı,2,Asker sevkiyatı,1,Askeri,1,Askeri araca saldırı,2,Askeri aracın geçişi sırasında patlama,2,Askeri Müdahale,1,Askeri operasyon,5,Askeri sevkiyat,5,Askeri tatbikat,5,Askeri Üs,20,Askerler,3,Askerlere saldırı,2,Aslan,1,Aslın Aydıntaşbaş,2,Astana,8,Astana zirvesi,1,Asuri,3,Atatürk,4,Atatürk büstüne saldırı,1,Ateşkes,28,Ateşkes Anlaşması,4,Atom,1,Av,1,Avrin,3,Avrin Hastanesi,2,Avrupa,20,Avrupa Birliği,56,Avrupa Komisyonu,1,Avrupa Konseyi,2,Avrupa Parlamentosu,13,Avukat,2,Avustralya,4,Avusturalya,5,Avusturya,3,Ay,2,Ayaklanma,11,Aycan İrmez,1,Aydın,2,Aydın Maruf,1,Aydınlık Gazetesi,1,Ayetullah Ali Hamaney,14,Ayhan Bilgen,24,Ayı,1,Ayla Akad,1,Ayla Akad Ata,1,AYM,4,Ayn İsa,1,Aysel Tuğluk,6,Azad Cundiyani,1,Azad Yaşar,2,Azadi Hareketi,3,AZADİ Hareketi,2,Azerbaycan,6,Azeriler,2,Azez,5,Azınlıklar,2,BAAS,4,Bab-ı Ali,1,Babak Taghvaee,1,BAE,20,Bağdat,59,Bağımsız İnsan Hakları Komisyonu,1,Bağımsız Kürdistan,14,Bağımsız Kürdistan'a Destek Veren Ülkeler,4,Bağımsızlık,290,Bağımsızlık Referandumu,529,Bahman Ghobadi,1,Bahramji,1,Bahreyn,3,Bakan,1,Bakanlar Kurulu,4,Balistik füze,7,Baloch,4,Balochistan,3,Bane,1,Bangladeş,1,Banka,3,Barack Obama,2,Barcelona,11,Barış,15,Barış Gücü,1,Barış İçin Dünya Belediyeleri,1,Barış Mitingi,1,Barış süreci,5,Baro,1,Barzan,2,Barzani,22,Barzani Hareketi,2,Barzani Vakfı,2,Barzani Yardım Vakfı,1,Barzaniler,3,Başbakan,2,Basın,1,Basın Açıklaması,2,Basın toplantısı,2,Başkaldırı,1,Başkanlık seçimi,5,Baskın,5,Başörtüsü,1,Batı Kürdistan,3,Batı Şeria,4,Batlama,1,Batman,7,Bavel Talabani,1,Bay Hasan,1,Bayrak,3,Bayram,1,Bayramiç,1,Baz İstasyonu,1,BBC,4,BBP,7,Bedel Boseli,2,Bedel Encu,1,Bedelli Askerlik,1,Bedirhaniler,1,Bedran,1,Behroz Gelali,1,Bekçiler,1,Bekir Bozdağ,14,Bekir Kaya,1,Belçika,14,Belediye,1,Belediye Başkanına Silahlı saldırı,1,Belediye Başkanlığı,3,Belgeler,2,Belgesel,3,Beluç,1,Belucistan,5,Benazir Butto,1,Benyamin Netanyahu,29,Benzin,1,Berat Albayrak,1,Berdan öztürk,1,Berdereş,1,Berham Salih,5,Berhem Salih,1,Berlin,1,Bernard Henri Levy,3,Bernard Kochner,2,Beşar Esad,46,Beşiktaş,1,Beşir Atalay,2,Beslenme,1,Beyaz Saray,11,Beyrut,1,Bilal Erdoğan,1,Bilanço,5,Bilbil,2,Bilbile,1,Bilbile İlçesi,1,Bild,1,Bildiri,1,Bilecik,1,Bilgi,33,Bilim,38,Bilim İnsanları,5,Binali Yıldırım,39,Bingöl,2,Binyamin Netanyahu,1,Birleşik Arap Emirlikleri,4,Birleşik Krallık,1,Birleşmiş Milletler,74,Birlik,1,Bitcoin,1,Bitlis,7,Bizutnewe,1,Bıçaklı saldırı,1,Black Panther,1,BM,67,BM Güvenlik Konseyi,4,BMGK,31,Boko Haram,2,Bomba,4,Bomba alarmı,2,Bombalı saldırı,13,Bombardıman,8,Boris Johnson,3,Boris Titov,1,Borno Eyaleti,1,Borsa,2,Bosna Hersek,1,Boston Dynamics,1,Boykot,9,Bozkurt işareti,3,BP,1,Brett McGurk,27,Brezilya,2,Brezilyalı Sanatçı,1,Britanya,1,Brüksel,2,Brusk Haseke,2,Bukan,1,Bülent Arınç,2,Bulgaristan,1,Burkina Faso,2,Bursa,1,Bütçe,24,Bütçe krizi,2,Büyükelçilik,13,Bylock,1,Cabbar Yaver,2,Cafer Şeyh Mustafa,3,Çağrı,3,California,1,Cami,1,Camii,2,Çamur Evler,1,Can Dündar,3,Çanakkale,1,Canan Kaftancıoğlu,2,Canlı bomba,5,Canon,1,Cari Açık,4,Carles Puigdemont,1,Caş,1,Çatışma,66,Çatışmasızlık Bölgesi,2,CDU,1,Çeçenistan,2,Çek Cumhuriyeti,11,Çekya,12,Celal Talabani,21,Celewla,1,Cemal Abdulnasır,1,Cemal Cafer Muhammed Ali İbarihim,1,Çemçemal,3,Cemevi,1,Cemil Aksu,1,Cemil Bayık,2,Cemre,1,Cenaze Töreni,3,Cenazeye saldırı,5,Çene,1,Cenevre,6,Ceng Sağnıç,1,CENTCOM,7,Cep Telefonu,6,Cephe,67,Cephe El Şabiye,1,Cerablus,2,Çerkesçe,1,Çerxa Şoreşe,1,Ceviz,1,Ceyhan,1,Ceylanpınar,3,Ceyş El Suvar,1,Ceyş ül Suvar,1,Ceza,1,Cezaevi,20,Cezaevi aracı,1,Cezayir,1,Charleston,1,Che Guevera,1,CHP,138,CHP İstanbul İl Başkanı,2,Chris Kutschera,1,Christian Wuff,1,CIA,11,Cihan Eren,1,Cihat Çağrısı,1,Cihatçılar,1,cilt bakımı,1,Çin,32,Çin Halk Cumhuriyeti,1,Çin Komünüst Partisi,2,Cinayet,2,Cindires,2,Cindirês,2,Cindİres,1,Cinsel İstismar,3,Çip,1,Cisim,1,Çiya,1,Cizre,7,Cizre Belediyesi,1,Cizre Fırtınası Hamlesi,1,Cizre Kantonu,2,Cizreli Mehmet,1,Cizrespor,1,Çığ,1,Cındırese,1,Claudia Roth,1,Clovis,1,Çoban,1,Çocuk,1,Çocuk ölümleri,2,Çocuk savaşçı,1,Çocuklar,10,Corot 7B,1,Çözüm Süreci,5,Cristiano Ronaldo,2,CSU,1,Cübbeli Ahmet Hoca,2,Çukurca,4,Cumhurbaşkanı,7,Cumhurbaşkanı Erdoğan,1,Cumhurbaşkanlığı Adayı,9,Cumhurbaşkanlığı Seçimleri,31,Cumhuriyet gazetesi,4,Cumhuriyetçi Parti,4,Curtis Scaparrotti,1,DAEŞ,48,DAEŞ Silahları,1,Dağlık Karabağ,2,Daire Başkanı,1,DAİŞ,5,DAİŞ karşıtı koalisyon,1,Dakuk,4,Dalkurd,5,Dalkurd haberleri,1,Dalkurdspor,1,Dan Coats,1,Danielle Mitterand,1,Danielle Mİtterand,1,Danimarka,2,Dara Bilek,1,Darbe,5,Darbe Girişimi,18,Darp,1,Darwin,1,Dashni Murad,1,Dava,9,Dava Partisi,2,Davetiye krizi,1,David Edick,1,Davos,5,Davos Zirvesi,3,Davude,1,Dayak,1,DBP,24,DDKD,1,DEAŞ,6,dehak,1,demirci kawa,1,Demiryolu,1,Demografi,1,Demokrasi,3,Demokrasi ve Adalet Koalisyonu,1,Demokrat Parti,6,Demokratik Bölgeler Partisi,1,Demokratik Suriye Güçleri,7,Deney,2,Denis Cuspert,1,Deniz Gezmiş,1,Deniz Naki,10,Deniz Yücel,5,Denizaltı,2,DEP,1,Deprem,20,Derbendihan Barajı,1,Derik,2,Dernek,1,Dernekler,1,Dersim,9,Dersim (Tunceli) ve Erzincan'da etkili olan kar yağışı sebebiyle 33 köye ulaşım tamamen kapandı.,1,Dersim'de çatışma,1,Deso Dogg,1,Destek,2,Devlet,2,Devlet Bahçeli,37,Devrim,2,Deyrezzor,66,DHKP-C,1,Dicle,2,Die Welt,1,Diego Armando Maradona,1,Dil,4,Dilşad Şahap,1,Din,5,Din Alimleri,1,Din Alimleri Birliği,2,Direniş,1,DİRENMEK,1,Diriliş,1,Diriöz,1,Disease X,1,DİSK,1,Diyala,5,Diyalog,26,Diyanet İşleri Başkanlığı,15,Diyarbakır,68,Diyarbakır Barosu,4,Diyarbakır Cezaevi,1,Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü,1,Diyarbakır Spor,1,Diyarbekir Spor,1,Dış Ticaret Açığı,1,Dışişleri Bakanı,14,Dmitriy Peskov,1,DNA,1,Dobroski,1,Doğa,1,Doğal Gaz,2,Doğalgaz,10,Doğan Akhanlı,1,Doğu Guta,22,Doğu Kürdistan,46,Doğu Perinçek,8,Doğu Türkistan,1,Doğubayazıt,1,Doğum Günü,1,Dolar,20,Domates saldırısı,1,Donald Trump,126,Donald Trump Jr,1,Donald Trump'ın Gelini,1,Dört Ayaklı Minare,2,Döviz,2,Droneler,2,DSG,330,DSH,1,DTK,8,DTP,1,Dubai,1,Dubiz,1,Duhok,9,Duma,1,Dünya,10,Dünya Ekonomik Forumu,1,Dünya haberleri,25,Dünya İslam Alimleri Birliği,1,Dünya Kupası,2,Dünya Sağlık Örgütü,3,Dünya Şampiyonu,2,Dünyanın en güçlü ordusu,1,Duran Kalkan,2,Düşünce Özgrülüğü,1,DW,1,Ebil,1,Ebu Azrail,2,Ebu Mehdi el-Mühendis,1,Ebu Zuhur Hava Alanı,1,Ebubekir Bağdadi,2,Economist,2,Edip Yüksel,1,Edirne,10,Efrin,742,Ege,1,Ege Denizi,3,Eğitim,8,Ehli Sünnet,2,Ehmedê Xanî,3,Ekoloji,1,Ekonomi,150,Ekonomi Bakanlığı,1,Ekonomi Danışmanı,1,Ekonomik yardım,1,Eksi,1,El Bab,4,El Fetih,3,El Kaide,11,El Nusra,17,El Nusra'ya operasyon,1,El yapımı patlayıcı,1,El-Kuds el-Arabi Gazetesi,1,Elazığ,3,Elazığ F Tipi Cezaevi,1,Elektrik,5,Elektrik Borcu Bulunan Çiftçi,1,Elmas,1,ELN,3,Elon Mask,1,Elon Musk,3,Emine Erdoğan,1,Emmanuel Macron,42,Emniyet Müdürlüğü,3,Emperyalizm,1,Emrah Kara,1,Endonezya,1,Enerji,7,Enfal,1,Enflasyon,2,ENKS,26,Ensar Vakfı,1,Epifani Bayramı,1,Erbil,77,Erbil Havaalanı,1,Erdebil eyaleti,1,Erdoğan,12,Eren Bülbül,1,Erivan,1,Erkek,2,Erken Seçim,14,Ermeni,1,Ermenice,1,Ermeniler,4,Ermenistan,8,Erşat Salihi,1,Ertuğrul Günay,1,Ertuğrul Kürkçü,1,Eruh,1,Erzurum,2,Eş Şebab,1,Esad,1,Esad Rejimi,29,Eski Musul,1,Et,1,Et Fiyatları,1,Ethem Barzani,1,Etimoloji,3,Etkinlikler,1,Etyen Mahçupyan,7,Euro,15,Ev hapsi,1,EVET,1,Evlenme,1,Evren,2,Evrim,1,Evrim teorisi,1,Ey Reqib,1,Eylem,7,Eylem hazırlığı,1,Eyoob Kara,1,EYP,1,Ezan,1,Ezdiler,1,Ezidi,3,Ezidi Katliamı,2,Ezidiler,27,Ezidxane,1,Facebook,15,Facebook Watch,1,Fahad el Attiyay,1,Faili Meçhul,1,Faiz,1,Falkenber,1,Farabi International Award,1,FARC,8,Farc gerillaları,3,fars mitololojisi,1,Farslar,3,Faşizm,2,Fatma Betül Sayan Kaya,1,Fatma Şahin,1,Faysal Sarıyıldız,3,Fazıl Berwari,1,Fazıl Mirani,3,Fed,2,Federasyon,7,Federica Mogherini,5,Fehim Taştekin,10,Felah Mustafa,10,Fener Rum Patriği Bartholomeos,1,Fenerbahçe,1,Ferhat Encu,4,Ferhat Sengawi,1,Festival,2,Fethullah Gülen,14,Fetih Hareketi,1,FETÖ,19,Fezleke,1,Figen Yüksekdağ,5,Filistin,53,Filiz Heyv Roj,1,Filiz Kerestecioğlu,3,Final,1,Financial Times,8,Finlandiya,2,Fırat,2,Fırat Kalkanı,5,Florida,2,Focus dergisi,1,Foreign Policy,1,Fosil,1,Fotoğraf,2,Foza Yusuf,1,Frank Baker,1,Frank-Walter Steinmeier,1,Fransa,104,Fransa Angela Merkel,1,Fransız gazeteci,2,Frédéric Tissot,1,Fredric Tisso,1,Freedom House,1,Fuad Eliko,1,Fuad Masum,17,Fuar,1,Fuat Masum,4,Fujifilm,1,Furkan Vakfı,1,Futbol,18,Futbol partisi,1,Füze,5,Füze denemesi,6,Füze saldırısı,4,Galaksiler,1,Galatasaray,1,Galip Ensarioğlu,3,Ganire Paşayeva,1,garmayel,1,Garo Paylan,5,Gazete,1,Gazeteci,7,Gazi katliamı,1,Gaziantep,2,Gazilik Ünvanı,1,Gazze,5,Gboard,1,GBT,1,Geçiş Hükümeti,2,Gelir,1,Genelkurmay Başkanı,7,General Dynamics Land Systems,1,Genetik,1,George W. Bush,1,Geride Kalanlar,1,Germiyan,3,Gerze,1,Gezegen,3,Giresun,1,Gizlilik Politikası,1,Gıda,1,Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı,1,Göç,5,Gökdelen,1,Gökkuşağı,1,Golan Tepeleri,1,Gonabadi Dervişleri Tarikatı,1,Gönüllü Peşmergeler,2,Gönüllü Savaşçılar,1,Google,6,Google Maps,1,Goran,3,Goran Hareketi,42,Görev iadesi,1,Görüşme,2,Gösteri,33,Gösteriler,1,Gözaltı,45,Gözlemciler,2,Gram Altın,1,Grigoriy Yavlinskiy,1,Gruplar arasında çatışma,1,Guam Adası,2,Guam adasının önemi,1,Guatemala,3,Gülen Cemaati,5,Gulistan Perwer,1,Gülten Kışanak,1,Gümrük Kapısı,6,Güncelleme,1,Güneş Sistemi,1,Güney Afrika,2,Güney Kore,11,Güney Kürdistan,3,Gürcistan,4,Guru,1,Guta,4,Güvenli Bölge,3,Güvenlik sorunu,1,Güzellik,1,Haberler,221,Habertürk,2,Habur Sınır Kapısı,9,Haciz,1,Hacı Omeran,1,Hack,1,Hacker,3,Hadi Amiri,4,HAK-PAR,4,Hakan Albayrak,2,Hakan Fidan,5,Hakaret,2,Hakimiyet,1,Hakkari,41,Halay,1,Halebçe,3,Halebçe Mağdurları Derneği,1,Halep,15,Halepçe,12,Halepçe Soykırımı,2,Halk,1,Halk Güçler,1,Halk Güçleri,1,Halkların Demokratik Partisi,3,Hamas,8,Hamdallah,1,Hamit Bekayi,1,Hanekin,5,Hapis cezası,10,Hapis İstemi,3,Hapishane,3,Hasan Nasrallah,6,Hasan Ruhani,29,Hasankeyf,2,Haşdi Şabi,260,Haşdi Şabi Nedir,1,Haşdi Türkmeni,1,Haseke,1,Hasip Kaplan,8,Hassa,1,Hastalık,3,Hastalık X,1,Hastane,4,Hastaneye silahlı saldırı,1,Hatay,16,Hava Durumu,2,Hava Operasyonu,7,Hava Sahası,12,Hava Saldırısı,6,Hava Savunma,1,Hava Üssü,1,Havaalanı,5,Havai fişek,1,Havalimanı,14,Havice,25,Hawraman,1,Haydar Abadi,123,Hayır,2,Hayır Cephesi,2,Hayır Kampanyası,1,Hayvanlar,2,HBDH,1,HDK,2,HDKİ,1,HDP,348,HDP 3. Olağan Kongresi,8,HDP Diyarbakır İl Binası,1,HDP haberleri,1,HDP Kadın Konferansı,1,Heather Nauert,20,Helbert MacMaster,6,Helgurt Hikmet,1,Helikopter,7,Helikopter düşmesi,5,Helikopter kazası,4,Helkopter,1,Hemin Hawrami,3,Hemrin,1,Hemrin Dağı,1,Hero İbrahim Ahmet,1,Hesen Şerif,1,Hevi Mustafa,1,Hêvî Mustafa,1,Hewler,2,Heyam Fidan,1,Heyet,1,Heyeti Tahriri Şam,1,Heykel,1,Hidrojen Bombası,8,Hilal Kaplan,1,Hindistan,7,Hint-Avrupa Dil Grubu,1,Hipotez,1,Hiro Talabani,1,Hizbu,1,Hizbullah,39,Hıdır Kerim,1,Hıristiyan Beytun Nehreyn Demokrat Partisi,1,Hıristiyanlar,9,Hıristiyanlık,1,Hışyar Özsoy,1,Hmeymim,1,Hocalı,1,Hollanda,11,Hollande,1,Homo Sapiens,1,Honduras,1,Horosan,1,Horst Seehofer,1,Hoşyar Zebari,4,HPG,1,Hristiyan,1,Hristyanlar,8,HRW,3,HSD,3,Huda Kaya,1,Hüda Kaya,1,Hüda-Par,12,Hükümet,5,Hükümet Seçimleri,1,Hulusi Akar,5,Hülya Koçyiğit,2,Hür Dava Partisi,1,Huriler,1,Hurmatu,4,Husen Yezdanpena,4,Huseyin Yezdanpena,1,Husi,1,Husiler,14,Huzistan,1,Hz. İsa,1,Hz. Muhammed,2,Hz. Nuh,1,İber Ortaylı,1,İbrahim Biro,3,İbrahim Caferi,3,İbrahim Halil Baran,3,İbrahim Halil Sınır Kapısı,3,İbrahim Kalın,12,İbrahim Sediyani,2,İç İavaş,1,İçişleri Bakanlığı,8,İçme Suyu,2,İdam,11,İdam kararı,1,İdeoloji,1,İdlib,55,İdlip,1,İdris Barzani,2,Iğdır,2,İHA,5,İhanet,2,İhbar,1,İhracat,5,İhsan Eliaçık,1,İkizler,1,İlber Ortaylı,1,İletişim,3,İletişim Kurumu,1,İlham Ahmed,3,İlham Aliyev,1,Ilısu Barajı,1,İlker Başbuğ,5,İmam,1,İmam Hatip Lisesi,1,İmam Taşçıer,2,İmamlar,3,İmar,1,IMF,5,İmparator,1,İmralı,3,İmza Kampanyası,1,İncirlik üssü,3,Independent,7,İnfaz,2,ing,1,İngilitere,1,İngiltere,74,İngiltere Başbakanı,1,İnşa,1,İnsan,6,İnsan Hakları,4,İnsan Hakları Gözlem Evi,3,İnsan Hakları İzleme Örgütü,2,İnsan Tipleri,1,İnsan'ın Yapısı,1,İnsani Yardım,1,İnsanlık,1,Instagram,9,İnstagram,1,İnternet,3,Interpol,1,İnterpol,1,İntihar,3,İntihar saldırısı,8,İptal,1,IQ Testi,1,Irak,1000,Irak Bayrağı,1,Irak Genel Seçimleri,9,Irak haberleri,2,Irak Ordusu,41,Irak Parlamentosu,17,Irak Sınırı,1,Irak Türkmen Cephesi,7,iran,3,İran,561,İran askerleri,1,İran Devleti,1,İran Devrim Muhafızları,8,İran İslam Cumhuriyeti,6,İran Ordusu,1,İran rejimi,1,İran'da düşen Türk jetinin kara kutusu bulundu,1,İrfan Abdulaziz,1,Irkçı Saldırı,1,Irkçılık,2,Irlçı gösteriler,1,Irma fırtınası,3,IRNA,1,İş adamı,1,İşçi,4,ISESCO,1,İsfendiyar Rahim Meşai,1,IŞİD,364,İŞID,12,İŞİD,1,Işid haberleri,2,IŞİD haberleri,1,Işid para çaldı,1,IŞİD Silahları,1,IŞİD'E yönelik Operasyon,1,İşkence,4,İskenderun Rum Ortodoks Kilisesi,1,İskoçya,3,İslam,13,İslam İşbirliği Teşkilatı,2,İslam Peygamberi,1,İslamcılık,1,İslami Birlik Partisi,3,İslami Toplum Partisi,2,İslamiyet,1,İsmail Beşikçi,6,İsmail Kahraman,2,İsmailağa Cemaat,1,İsmet Yılmaz,1,İspanya,52,İspanya Bayrağı,1,Isparta,1,israil,2,İsrail,153,İsrail Başbakanı,1,İsral,1,İşsizlik,2,İstanbul,33,İstanbul Boğazı,1,İstanbul Büyükşehir Belediyesi,1,İstanbul konseri,1,İstifa,13,İstihbarat,5,İstiklal Marşı,1,İsveç,13,İsviçre,11,İsyan,2,İtalya,11,ITC,1,İthalat,4,Itlaat,1,İtlaat,1,İttifak,4,İyat Allavi,3,İYİ Parti,47,İzmir,3,İzzettin Yıldırım,1,ırak,1,James Mattis,15,Jamie McGoldrick,1,Jan Kubis,3,Jandarma,1,Japonya,12,Jared Kushner,1,Jean-Claude Juncker,1,Jim Mattis,4,Jin,1,Jın Wilks,1,JÖH,2,John Bolton,1,John Brennan,1,John Kirby,1,Jon Wilks,1,Joseph Votel,1,Kabil,3,Kaçırma,2,Kadı Muhammed,1,Kadıköy,1,Kadın,9,Kadın Cinayeti,1,Kadın Tutsaklar,1,Kadınlar,11,Kadınlar Günü,2,Kadri Yıldırım,4,Kafirler,1,Kafirleri Öldürün,1,Kakailer,1,Kakei,1,Kaliforniya,1,Kamera,1,Kammenos,1,Kamus-i A'alam,1,Kan Bağışı,1,Kanada,13,Kandil,6,Kani Beko,1,Kani Masi,1,Kanser ile mücadele,1,Kanton,4,Kar Yağışı,3,kara üzüm,1,Karakol,1,Karatepe,1,Kardeşler,1,Kasım Aracı,2,Kasım Süleymani,13,Kasırga,2,Katalan,1,Katalonya,55,Katar,11,Kati Piri,2,Katılım Oranı,1,Katırlar,1,Katliam,12,Kavga,2,Kayıp asker,1,Kaynak,1,Kayseri,1,Kayseri Erciyes Spor,1,Kayyım,1,Kayyum,7,Kaza,14,Kazakistan,2,Kazı çalışmaları,1,KCK,17,KDP,54,KDP üyelerine saldırı,1,KDP-Bakur,1,KDP-i,1,KDP-İ,5,KDP-iran,2,KDP-İran,2,Kekük,1,Keldani,3,Kelime Kökeni,1,Kemal Burkay,2,Kemal Kerkuki,2,Kemal Kerküki,8,Kemal Kılıçdaroğlu,46,Kemal Kurkut,1,Kendi Kaderini Tayin Hakkı,1,Kenram Kasım,1,Kent Meclisi,1,Kenya,2,Kerbela,1,Kerhane,1,Kerim Şengali,2,Kerim Sincari,2,Kerim Şingali,1,Kerim Şıngali,1,Kerkük,354,Kerkük Petrolü,13,Kerkük Polis Müdürlüğü,1,Kerkük Valisi,2,Kerküklü Kahraman Genç,1,Kersten Knipp,1,Keşif,1,KESK,1,Keyvan Askeri Üssü,1,KHK,21,Kiev,2,Kilis,10,Kilise,4,Kim Jong-il,1,Kim Jong-un,4,Kimdir,2,Kimyasal silah,17,Kimyasal silah fabrikası,1,Kirmanşan,5,Kissinger,1,Kitap,5,Kitap yarışması,1,Kıbrıs,7,Kınama,5,Kırgızistan,2,Kırım,3,Kırmanşan,3,Kırmızı Bülten,1,Kırmızı çizgi,1,Kısa Film,1,Kız Öğrenciler,1,Kız yurdunda yangın,1,Kızıl Elma,1,KKTC,3,Klavye,1,Koalisyon,13,Koalisyon Güçleri,38,Koban,1,Kobane,2,Kobani,11,Kobani Üniversitesi,1,Kolbar,1,Kolber,11,Kolera,2,Kolombiya,15,Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri,1,Kom Müzik,1,Koma Gel,1,Koma Wetan,1,Komala,2,Komala İslami,7,Komel,11,Komik,1,Komite,1,Konfederalizm,5,Konferans,3,Kongre,24,Konser,2,Konsolosluk,12,Konuşlanma,1,Konuşma,2,Konut Satışı,1,Konya,3,Köpek,1,Köpekler ve başörtülüler giremez,1,Körfez Ülkeleri,2,Korucu,9,Korumalar,1,Köşe yazıları,1,Kosret Resul,17,Köstebek,1,Koşu,1,Köy korucusu,1,Koye,1,Kral Abdullah,1,Kral FM,1,Kral Selman,1,Krasnodarsk bölgesi,1,Kredi,1,Kredi Derecelendirme Kuruluşu,1,kremi,1,kripto para,1,Kriyobiyoloji,1,Kseniya Sobçak,1,Küba,2,Kubat Talabani,8,Küdistan Bölgesi,3,Kudüs,47,Kudüs Tugayları,1,Kulp,1,Kültür,1,Künye,1,Kuran,1,Kuran-ı Kerim,1,Kurban Bayramı,3,Kurdane,26,Kürdisatan,2,Kurdistan,7,Kürdistan,649,Kurdistan 24 TV,1,Kürdistan Anayasası,1,Kürdistan Başkanlığı,1,Kürdistan Bayrağı,8,Kürdistan Bölges,3,Kürdistan Bölgesi,963,Kürdistan Bölgesi Eğitim Bakanlığı,1,Kürdistan Bölgesi Hükumeti,2,Kürdistan Cumhuriyeti,1,Kürdistan Demokrat Partisi,8,Kurdistan Demokrat Partisi İran,1,Kürdistan Devleti,7,Kürdistan Emekçiler Topluluğu,1,Kürdistan Gaztesi,1,Kürdistan Güvenlik Ajansı,1,Kürdistan Güvenlik Konseyi,5,Kürdistan haberleri,13,Kürdistan Halk Ayaklanması,1,Kürdistan Halkı,1,Kürdistan Havalimanı,1,Kürdistan Hükumeti,3,Kürdistan Hükümeti,4,Kürdistan İslami Hareket Partisi,3,Kürdistan Kerkük,1,Kürdistan Konseyi,1,Kürdistan Milletvekilleri,3,Kürdistan Neresi?,1,Kurdistan Parlamentosu,1,Kürdistan parlamentosu,36,Kürdistan Partileri,1,Kürdistan Peşmerge,1,Kürdistan Tarihi,1,Kurdistan TV,1,Kürdistan Ulusal Marşı,1,Kürdistan Yüksek Seçim Konseyi,5,Kürdistan Yurtseverler Birliği,9,Kürdistan’ın Geleceği Cephesi,1,Kurdistan24 TV,3,Kurdistane Kurdistan,1,Kürdistani Cephe,1,Kürdistani Fraksiyon,1,Kürdistani Partiler,4,Kürdistanölgesi,1,Kurdsat,1,Kurdüs,1,Kurmanci,1,Kurs,1,Kürşat Mican,1,Kürt,14,Kürt Aşiretleri,2,Kürt aydınları,1,Kürt Derekler Kongresi,1,Kürt Dernekleri,1,Kürt Devleti,3,Kürt Direnişçi,1,Kürt Direnişçiler,2,Kürt Doktor,1,Kürt Edebiyatı,1,Kürt Fedaileri,1,Kürt Gençliği,1,Kürt Haber Sitesi,1,Kürt Halkı,2,Kürt Halterci,2,Kürt işçiler,1,Kürt Kadınları,1,Kürt Kentleri,1,Kürt Marşı,1,Kürt Medyası,2,Kürt Milliyetçiliği,1,Kürt Müziği,3,Kürt Oyları,1,Kürt Partileri,8,Kürt Sineması,1,Kürt Sorunu,10,Kürt Tarihi,3,Kürt Tiyatro Festivali,1,Kürt Ulusal Marşı,1,Kürt Vatandaşı,1,Kurtalan,1,Kürtçe,32,Kürtçe Afişler,1,Kürtçe Etimoloji,2,Kürtçe Kursları,1,Kürtçe Müzik,1,Kürtler,207,Kürtler Cami,1,Kurultay,4,Kuşatma,1,Kuveyt,5,Kuzey Kore,46,Kuzey Kürdistan,4,Kuzey Suriye Federasyonu,38,KYB,15,L. Paul Bremer,1,Lahur Şeyh Cengi,2,Laiklik,1,Laleş,1,Larry Kudlow,1,Le Monde Diplomatique,1,Leila Khaled,1,Leopar,1,Leopard Tankları,3,Lesley Hazleton,1,Levent Gültekin,1,Leyla Güven,3,Leyla Halit,1,Leyla Zana,8,Libya,4,Lice,6,Linda Wenzel,1,Liza Kakei,1,lLise,1,Londra,2,Loristan,1,Lorna Harries,1,Lozan,1,Lübnan,62,Lüksemburg,1,Maaş,7,Mabeta,1,Macron,1,Madrid,3,Magazin,1,Mahabad,4,Mahabad Cumhuriyeti,3,Mahkeme,55,Mahmud Abbas,4,Mahmud Ahmedinejad,1,Mahmur,15,Mahmur Kampı,1,Mahmut Abbas,1,Mahmut Tuğrul,1,Makale,66,Maksim Suraykin,1,Mal varlığı,2,Malazgirt,1,Mali,1,Malmö,1,Mam Celal,2,Manisa,2,Mardin,15,Margot Wallstrom,1,Mariya Zaharova,2,Mark Rute,1,Mars,2,Martin Schori,1,Martin Schulz,7,Masai Mara,1,Mayın,2,Maymun saldırısı,1,Maymunlar,1,Mazlum-Der,1,McMaster,1,Meclis,21,Medikal,1,Medya,5,Mehdi Kerrubi,1,Mehdi zana,1,Mehmed Emin Demir,1,Mehmet Altan,2,Mehmet Arslan,5,Mehmet Bekaroğlu,1,Mehmet Emin Adıyaman,1,Mehmet Emin Demir,1,Mehmet Emin İlhan,1,Mehmet Fatih Maçoğlu,3,Mehmet Görmez,1,Mehmet Metiner,1,Mehmet Şimşek,3,Mehul Garg,1,Mekke,1,Meksika,1,Mektup,10,Mela Bahtiyar,5,Mele Bahtiyar,2,Mele Mustafa Barzani,1,Mem u Zin,1,Memur,1,Memurlar,1,Menbic,42,Menzil Cemaati,1,Meral Akşener,48,Meral Danış Beştaş,1,Meriç,1,Merkez Bankası,3,Mersin,3,Meryem Beg,1,Mesaj,3,Meşhed,1,Mesrur Barzani,24,Mesut Barzani,133,Metro,1,Metro istasyonu,1,Metrobüs,1,Mevlüt Çavuşoğlu,46,Mevsimlik İşçi,3,Mevsimlik İşçiler,1,Mezarlık,1,Mezhep Savaşları,1,MGK,2,MHP,124,Michael Rubin,5,Microsof,1,Microsoft Office,1,Mihail Saakaşvili,1,Mihemed Emin Demir,4,Mihemed Şêxo,1,Mihraç Ural,4,Mike Pence,4,Mike Pompeo,6,Milisler,1,Mill Eğitim Bakanlığı,2,Milletvekilleri,6,Milli Gelir,1,Milli Güvenlik Kurulu,5,Milli Savunma Bakanı,1,Milltevekili,1,Minbic,3,Minibüs,1,Mir Tehsin Beg,1,Misilleme,2,MİT,21,Mithat Dunca,1,Mithat Sancar,3,Miting,5,Mizgeft,1,Mısır,26,Mısırlı Elçi,1,MKP,1,Mobil,1,Mohammad Ali Gharahdaghi,1,Montana,1,Moody's,1,Moon Jae-in,1,Moskova,9,Mücadele,1,Müebbet,3,Muğla,1,Muhaberat,1,Muhalifler,4,Muhammed bin Selman,2,Muhammed Hacı Mahmud,2,Muhammed Mursi,1,Muhammed Rıza Pehlevi,1,Muharrem İnce,3,Mühimmat,1,Muhtar,1,Mukteda el Sadr,4,Mukteda Sadır,2,Mülteciler,8,Muna Kahveci,1,Münih Güvenlik Konferansı,2,Murat Karayılan,3,Muş,1,Musa Anter,1,Musa Özalkan,1,Müslüman Kardeşler,1,Müslümanlar,11,Mustafa Barzani,6,Mustafa Hicri,1,Mustafa Suphi,1,Müstehcen,1,Musul,35,Musul Barajı,1,Mutluluk,1,Müzakere,7,Müzik,7,Myanmar,7,MYK,2,Nadir Yıldırım,2,Nairobi,1,Namaz,2,Napoli,1,NASA,7,NATO,46,NATO Üssü,1,Nawab Akbar Shahbaz Khan Bugti,1,Nazlı Ilıcak,1,Neçirvan Barzani,89,Necmeddin Kerim,25,Nepal,1,Nevada,1,Nevzat Çiçek,1,New Age Müzik,1,New York,1,New York Times,10,Newroz,16,Nexer TV,1,Nicolas Cruz,1,Nicolas Maduro,1,Nihat Hatipoğlu,1,Nihat Zeybekci,1,Nijerya,2,Nikah,1,Nimetullahilik,1,Ninni,1,Ninova,13,Nobel Ödülü,3,Noel Bayramı,2,Norman peach,1,Nörolog,1,Norveç,6,Nota,1,NRT TV,5,Nüfus,2,Nükleer,1,Nükleer Anlaşma,4,Nükleer denemesi,3,Nükleer Enerji,1,Nükleer silah,19,Numan Kurtulmuş,2,Nureddin Zengi Örgütü,1,Nurettin Aytuğ,1,Nurettin Canikli,2,Nuri El Maliki,16,Nuri Mahmud,1,Nusaybin,7,Nuxbe güçleri,1,Nyaz Haci,1,Odenek,1,Odessa,1,Ödül,2,Öğrenci,3,Öğretmen,2,Öğretmen Maaşları,2,Oğuz Kaan Usta,1,Ohal,16,Okul,7,Okul Baskını,1,Ol,1,Olimpiyatlar,2,Ölüm,1,Omed Kurdistani,1,Ömer Eluş,1,Ömer Faruk Gergerlioğlu,1,Ömer Ose,1,Önerge,1,Operasyon,62,Ordu,6,ordusu,1,Oregon,1,Organik Hoşaf,1,Orhan Doğan,1,Orhan Gönder,1,Orhan Miroğlu,6,Orman yangınları,3,Oror,1,Orşelim Post,1,Orta doğu haberleri,1,Ortadoğu,27,Ortadoğu haberleri,13,Osman Baydemir,23,Osman Digna,1,Osman Kavala,1,Osman Öcalan,1,Osmanlı,5,Osmanlı Arşivleri,1,Osmanlı Tokadı,1,ÖSO,175,Öso Nedir? Öso Hangi Gruplardan Oluşuyor?,1,Otel,1,Otomobil,3,Oturum İzni,1,Ouagadougou,1,Ovacık,3,Övgü,1,Oymyakon,1,Oyun,1,Özalp,1,Özel Güvenlik Bölgesi,10,Özerklik,6,Özgür Suriye Ordusu,6,Özgürlük,2,Öztürk Yılmaz,11,PAK,7,Pakistan,9,Pakistan Ordusu,1,PAKURD,1,Panzer,1,Papa,1,Para,2,Para transferi,2,Paraguay,1,Paris,3,Parlamento,1,Parlamento Seçimi,1,Parti Meclisi,1,Partiya Yekiti,1,Pasdar,3,Pasdaran,3,Patlama,51,patlaması,1,Patlayıcı,1,Pavel Grudinin,1,Pavel Talabani,3,PDK,31,PDK- PDK-İ,1,PDK-Bakur,2,PDK-İ,2,PDK-S,1,Peimerge,1,Pelin Gündeş,1,PEN,1,Pentagon,39,Perihan Mağden,1,Pervari,1,Pervin Buldan,15,Peşhabur,1,Peşmerge,225,Peşmerge Bakanlığı,16,Peter Galbraith,1,Petrol,52,Petrol Şirketi,1,PFDK,1,Pilot,4,Piranşar,1,Pirde,3,Pirtukakurdi,1,piyasalar,1,Pırde,1,PJAK,2,PKK,115,PKK haberleri,1,PKK Marşı,1,PÖH,2,Polis,31,Polis Koleji Sınavı,1,Politika,148,Polonya,3,Pompeo,1,Posta,2,Posta Pulu,1,Prens Muhammed,2,Propaganda,2,Protesto,45,Protokol Listesi,1,Provokasyon,1,Psikoloji,2,Psikolojik Harp,1,PSK,3,PTT,1,PÜİS,1,PUK,1,Pusu,1,Pusula,2,Putin,1,PWD,1,PYD,111,PYDi YPG,1,Qais al-Khazali,1,Qamişlo,11,Qamişlo katlimı,1,Qasim Derbo,1,Qasım Ereci,1,Qazi Muhammed,2,Qestel Tepesi,3,QSD,2,Raco,10,Radyo,2,Radyo sinyalleri,1,Rafineri,1,Rafıziler,1,Rakka,85,Rakka Operasyonu,1,Ralph Abraham,1,Ramazan Kadirov,1,Raperin,2,Rapor,2,Ravina Shamdasani,1,Read Aloud,1,Rebiwar Talabani,8,Recep Tayyip Erdoğan,294,Referandum,532,Referanduma destek,1,Reform,1,Rehine takası,4,Rejim Ordusu,1,reklam,1,Reş u Şin,1,Reşid M. Ali Koleki,1,Resim Sergisi,1,Resmi Açıklama,2,Resmi Dil,1,Resmi Gazete,3,Reuters,4,Rewşan Çeliker,1,Rex Tillerson,61,Reyhanlı,7,Rezerv,1,Riyad,1,Rize,1,Rız Sarraf,1,Rıza Altun,1,Rıza Sarraf,27,RJAK,2,Roberto Carlos,1,Roboski,5,Roboski Katliamı,4,Robotlar,5,Rodi Osman,1,Rodrigo Londono,1,Rögar,1,Roj Nuri Şawes,2,Roj Peşmergeleri,1,Rojava,723,Rojava; Suriye,1,Rojhat Amedi,1,Roketatarlı kavga,1,Roketatarlı saldırı,5,Romeo Hekari,2,Röportaj,2,Rose Gottemoeller,2,Rosneft,4,RTÜK,3,Rudaw,3,Rudaw Medya Grubu,1,Rudaw TV,1,Rumen Rudev,1,Rumlar,2,Rus Askerler,1,Rus Basını,2,Rus Diplomatlar Birliği,1,Rus Kalaşnikov şirketi,1,Rus Tankı,2,Rus Uçağı,1,Rüşvet,4,Rusya,512,Rusya Haberleri,1,Rusya Savunma Bakanlığı,1,Rusya Today,2,Ruya,1,Rüzgar Enerjisi,1,Ryan Dillion,1,Ryan Dillon,4,S 300 füze,1,S-400 füze savunma sistemleri,10,Saad Hariri,13,Saadet Partisi,40,Şabek Kürtleri,1,Sadakat,1,Saddam Hüseyin,7,Sadegh Zibakalam,1,Sadi Ahmet Pire,3,Sadık Laricani,1,Sadır Hareketi,1,Şafak Özanlı,1,Sağlık,11,Sağlık Bakanlığı,4,Sağlık Durumu,1,Sağlık Merkezi,1,Sagrada Familia,1,Sahibi,1,Şahoz Hasan,3,Said Nursi,2,Said-i Kurdi,1,Şair,1,Sakarya,2,Saldırı,51,Saldırı hazırlığı,1,Salgın,1,Salih Müslim,42,Salname,1,Şam,10,Samanyolu,1,Sami Abdurrahman,1,Samsun,2,SANA,1,Sanat,13,Sanatçılar,2,Sanayi Devrimi,1,Şanlıurfa,13,Sarıklı Cübbeli Polis,1,Şark el Awsad,4,Şarkı,3,Saro Qadir,2,Şasuwar Abdulwahid,1,Satış Fiyatı,1,Savaş,23,Savaş Gemisi,1,Savaş gerginliği,1,Savaş Suçu,1,Savaş uçakları,19,Savcı,2,Savunma Bakanı,11,Savunma Sanayisi,1,Saygı Duruşu,1,Scott Kelly,1,Sebahat Tuncel,2,Şebek Kürtleri,2,Şebekler,2,Seçim,41,Seçim ittifakı,4,Seçim İttifakı,4,Seçim tarihi,1,Seçimler,66,Şedit,1,Sefer Emri,1,Seferberlik,3,Sefin Dizeyi,7,Şehba,1,Şehitler Günü,1,Şehram Nazeri,1,Seid Veroj,1,Sel,2,Selahaddin Eyyubi,1,Selahattin Demirtaş,90,Selda Bağcan,1,Selfi,1,Selim Cuburi,6,Selim Sadak,1,Selma Irmak,2,Selman bin Abdulaziz,2,Semalka Sınır Kapısı,2,Şemdinli,9,Şemseddin Sami,1,Sena Şefiq,1,Sena Shafik,5,Şengal,35,Serbest . Ferhan Sindi,1,Serbest Lezgin,1,Serdar Ortaç,1,Serdar Turgut,1,Sergey Baburin,1,Sergey Lavrov,27,Sergey Skripal,1,Sergi,1,Serhat Eyalet Lordu,1,Serhat Polat,1,Serpil Kemalbay,19,Sertaç Bucak,1,Sevgi,1,Sevkiyat,5,Seyahat,1,Seyahat Kartı,1,Şeyh,1,Şeyh Abdusselam Barzani,1,Şeyh Ahmet Barzani,1,Şeyh Mahmud Berzenci,1,Şeyh Said,1,Şeyh Said Hareketi,1,Şeyh Said isyanı,1,Şeyh Sait Meydanı,1,Seyid Rıza,1,Sezai Temelli,9,Sezen Aksu,1,Sezgin Tanrıkulu,1,SGK,1,Shahawan Abdullah,1,Shahram Nazari,1,Shinzo Abe,1,Show TV,1,SHP,1,Şi Cinping,1,Sibirya,1,Şiddet,1,Sigara,1,Sigmar Gabriel,7,Şii,11,Şii Hilali,3,Şii lider,3,Şii Türkmenler,1,Şiiler,7,Şiir,1,Siirt,9,Silah,7,Silah İhracatı,1,Silah satış yasağı,2,Silah satışı,11,Silah Sesleri,1,Silah sevkiyatı,4,Silah yardımı,4,Silahlı ayin,1,Silahlı Eğitim Kampı,1,Silahlı saldır,1,Silahlı saldırı,18,Silopi,7,Silvan,7,Şimdilik Hayır Kampanyası,2,Simone de Beauvoir,1,Sincar,5,Sinema,5,Singapur,1,Sinir gazı,4,Şino,1,Sinop,1,Sipan Hemo,5,Şirk,1,Şirket,3,Sirwan Barzani,2,Sise Bingöl,1,Şivan,1,Şivan Dawudi,1,Şivan Perwer,2,Sivas,1,Siverek,1,Sivil İtaatsizlik,1,Sivil ölümler,9,Siviller,14,Siyamend Rahman,1,Siyasal İslam,1,Siyaset,149,Şiye İlçesi,1,Sıcaklık,1,Sıdkı Zilan,2,Sınır,13,Sınır Dışı,2,Sınırlar,2,Sırbistan,1,Şırnak,18,Şırnak Valiliği,1,Sırrı Süreyya Önder,6,Sırtlan,1,Sms,1,Soçi,18,Soçi Sonuç Bildirgesi,1,Soçi Zirvesi,2,Soğuk Savaş,4,SOHR,11,Sokağa Çıkma Yasağı,25,Sokak Röportajı,1,Solculuk,1,Somali,1,Son Dakika,2,Son Dakika Haberleri,2,Son Görülme Ayarları,1,SONAR; Seçim,1,Sonuçlar,3,Sosyal Ağlar,2,Sosyal Medya,36,Sosyalist Enternasyonal,1,Şovenizm,1,Sovyetler,3,Soykırım,5,Spor,20,Spor haberleri,1,Spyker Katliamı,1,Sri Lanka,3,Stalin,1,Stanislav Tasarov,1,Stephane Dujarric,1,Stephen Hawking,2,Stran,1,Street View,1,Su,5,Su Artıma,1,Sudan,3,Suikast,8,Süleyman Şeyhnebi,1,Süleyman Soylu,13,Süleymaniye,56,Süleymaniye Havaalanı,1,Sulu Tarımın Merkezi,1,Sünni,7,Sünni Araplar,10,Sünniler,6,Süper Dünya,1,Superattan Ligi,1,Sur,3,Suriye,1186,Suriye İnsan Hakları Gözlemevi,3,Suriye Mlisleri,1,Suriye Muhalifleri,5,Suriye ordusu,59,Suriye Rejimi,53,Suriye Rojava,1,Suriyei YPG,1,Suriyeli Kürtler,34,Suriyeli Mülteciler,1,Suriyeliler,1,Süryani,3,Süryani Ortodosk Kilisesi,1,Süryanice,1,Suudi Arabistan,93,Sydney,1,Sykes-Picot Anlaşması,1,Tabka,4,Tabka Barajı,1,Tacikistan,1,Tahir Elçi,6,Tahliye,14,Tahran,6,Tahrip,1,Tahrir el Şam,1,Taksi,2,Taksim,1,Talaban,1,Talabani,1,Talabani Ailesi,1,Taliban,10,Tank,10,Tansu Çiller,1,Tarih,28,Tarihte Bugün,8,Tarikat,1,Tarım Müdürü,1,Tarımsal Sulama,1,Tarsus,1,Tarsus Cezaevi,1,Tartışmalı Bölgeler,24,Taş Yağan Gezegen,1,Tatbikat,4,Tavsiye,1,Taybet Ana,1,Taybet İnan,1,Tayvan,3,Taziye,4,Tazminat Davası,3,TBMM,44,Tecavüz,6,TED,1,Tedmur,1,Tehdit,11,Tek millet tek bayrak tek vatan tek devlet,1,Tek tip elbise,2,Teknoloji,43,Teksas eyaleti,1,Tekzip,1,Tel Abyad,2,Tel Aviv,2,Tel El Ays,1,Telafer,17,Telal Silo,5,Telefon,4,Telekonferans,1,Televizyon,3,Temel Karamollaoğlu,16,Temiz Eller Komisyonu,1,Teq Teq,1,Terör Listesi,8,Terörizm,2,Terörle Mücadele,1,Teskere,1,TEV-DEM,10,Texas,1,The Economist,1,The Jarusalem Post,1,The Times,6,Theresa May,4,THKP-C,1,Ticaret,9,Ticaret savaşı,2,Til Koçer,1,Tıp,2,Tıp Fakültesi,1,TJA,2,TKDP,1,TKP,1,TL,2,Tokat,1,Tom Gruber,1,Top atışları,1,Toplantı,1,Toplu mezar,7,Toyota,1,TPAO,1,Trablus,1,Trabzon,8,Tren,2,Trent Franks,1,TRT,3,Trump,1,TSK,214,Tsunami,3,TTB,2,Tuba Çiçek,5,Tuğba Hezer Öztürk,2,TUİK,1,TÜİK,5,Tunceli,2,Tunus,2,Turgutlu,1,Turizm,1,Türk Askeri,2,Türk bankalrı,1,Türk Dil Kurumu,1,Türk Hava Yolları,3,Türk İslam,1,Türk jeti,1,Türk Lirası,1,Türk Medyası,1,Türk Ordusu,26,Türk restoranına saldırı,1,Türk Silahlı Kuvvetleri,1,Türk Solu,1,Türk Tabipleri Birliği,6,Türk Yahudi Cemaati,1,Türkçe,7,Turkcell,1,Türkiye,1652,Türkiye Bilişim Derneği,1,Türkiye Ekonomisi,1,Türkiye Ermeni Patrikliği,2,Türkiye haberleri,20,Türkiye Halk Kurtuluş Partisi Cephesi,1,Türkler,10,Türkmen,1,Türkmen Aşiretleri,1,Türkmen Halk Partisi,1,Türkmen Milliyetçi Cephesi,1,Türkmen Partisi,1,Türkmen Reform Partisi,1,Türkmence,2,Türkmenler,24,TÜRKSAT,1,TÜSİAD,1,TÜSİAD; Başbakan Yardımcısı,1,Tutuklama,11,Tutuklanma,13,Tutuklanmalar,15,Tutuklu Gazeteci,1,Tutuklu Öğrenciler,1,Tütün,1,Tuzhurmatu,17,Tv,1,Twitter,12,Uber,2,Uber Taksi,1,Uçak,11,Uçak Düştü,1,Uçak kazaları,3,Uçan Taksiler,2,UFO,1,Ukrayna,10,Ulaşım,1,Ülkücüler,1,Uludere,5,Uludere Olayı,2,Ulusal Birlik,1,Ulusal Kurtuluş Ordusu,1,Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı,1,Uluslararası Bediüzzaman Sempozyumu,1,Uluslararası Film Festivali,1,Uluslararası Koalisyon Güçleri,11,Uluslarası Toplum,1,Ümit Sabah,1,Ümit Yazıcıoğlu,2,Ümmet,1,Ummid Gazetesi,1,UNESCO,4,UNHCR,1,UNICEF,2,UNİCEF,2,Üniversite,6,Ünlü,1,Urartular,1,Ürdün,11,Üretim,1,Urmiye,6,Usame Nuceyfi,1,Uyarı,1,Uygulama,1,Uygulama geliştirme,1,Uyuşturucu,1,Uzay,11,Uzaylılar,2,Vakıf,3,Vala Ferid,1,Valilik,15,Van,13,Van'da deprem,1,Vanessa Trump,2,Vatan Partisi,3,Vatikan,1,VEDAŞ,1,Vefat,3,Veli Encu,1,Veliefendi Hipodromu,1,Venezuela,6,Venezuela'da Darbe Girişimi,1,Venezuelada Ayaklanma,1,Venezüella,1,Veto,3,Veysel Kösele,1,Vicdan ve Adalet Nöbeti,4,Video,16,Vietnam,1,Vilayet Meclisi,1,Virginia eyaleti,2,Virüs,1,Viyan Değil,1,Vize gerginliği,11,Vladimir Jirinovski,1,Vladimir Jirinovskiy,1,Vladimir Putin,65,Waar TV,2,Washington,8,Washington Post,7,WhatsApp,12,Word,1,WSJ,3,Xelil İsa,1,Xurmatu,5,Yabancı,2,Yabancı Savaşçı,1,Yabancı Savaşçılar,1,Yağmur,1,Yağmur Duası,1,Yahudi,1,Yahudiler,2,Yakıt,1,Yakutistan,1,Yalnız Kurt,1,Yalova,1,Yangın,2,Yapay Zeka,6,Yaptırım,3,Yaptırım Kararı,32,Yaralılar,1,Yardım,3,Yarışma,1,Yas İlanı,1,Yasak,5,Yasaklama,1,Yaşam,3,Yasin Aktay,1,Yaşlanma,1,Yaşlılık,3,Yatırım,3,Yavuz Bingöl,1,Yayladağı,1,Yazar,11,Yazarlar,42,Yazı,1,YBŞ,1,Yekgirto,6,Yekgırto,3,Yemek,1,Yemen,26,Yemişli Köyü,1,Yen,1,Yeni anayasa,2,Yeni müfredat,1,Yeni Parti,13,Yeni Şafak Gazetesi,2,Yeni Yıl Mesajı,1,Yeni Zelanda,1,Yeniköy Asri Mezarlığı,1,Yerel Güvenlik Güçleri,1,Yerel seçim,1,Yeşiller,1,Yeşiller Partisi,1,Yıkım,3,Yılbaşı Mesajı,1,Yıldıray Oğur,1,YNK,124,YNK Türkiye Temsilcisi,1,Yoksulluk Sınırı,1,Yol çalışması,1,Yolcu Otobüsü,1,Yolsuzluk,3,Youtube,2,YPD,1,YPG,410,YPG haberleri,2,YPJ,39,YSK,8,Yüksek Seçim Kurulu,5,Yüksekova,9,Yumruk,1,Yunanistan,17,Yürüyüş,9,Yusuf Muhammed,1,Yüzbaşı Esat Oktay,1,Zafer,1,Zagros Kartalları,1,Zaho,3,Zalmay Halilzad,1,Zam,1,Zanyari,1,Zarubezhneft,1,Zazaca,2,Zazalar,1,Zehirlenmeler,3,Zeka,1,Zekai Aksakllı,2,Zekeriya Yapıcıoğlu,3,Zernews,1,Zeytin Dalı Sokağı,1,Zindan,1,Ziya Pir,1,Zırhlı Araç,1,Zozan Yaşar,1,Zulüm,1,Zummar,2,
ltr
item
Zernews: Mervani dönemi Meyafarkin ve Diyarbekir'de 1.040.000 cilt kitap mevcuttu | Seid Veroj
Mervani dönemi Meyafarkin ve Diyarbekir'de 1.040.000 cilt kitap mevcuttu | Seid Veroj
Mervaniler döneminde geliştirilen Meyafarkin ve Diyarbekir kütüphanesinde bir milyon kırk bin (1.040.000) cilt kitap mevcuttu. Seîd Veroj, ZERnews. Kürt ve Kürdistan tarihi.
https://2.bp.blogspot.com/-uTNuUJ2kEao/WlQvyJufixI/AAAAAAAAJHU/g9Z_BEwtIm8-RkO1G0u9HWVQV2Q-pI2lQCLcBGAs/s1600/seid-veroj-diyarbakir-meyafarqin-kutuphanesi-milyon-kitap.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-uTNuUJ2kEao/WlQvyJufixI/AAAAAAAAJHU/g9Z_BEwtIm8-RkO1G0u9HWVQV2Q-pI2lQCLcBGAs/s72-c/seid-veroj-diyarbakir-meyafarqin-kutuphanesi-milyon-kitap.jpg
Zernews
http://tr.zer.news/2018/01/seid-veroj-diyarbakir-meyafarqin-kutuphanesi-1-milyon-kitap.html
http://tr.zer.news/
http://tr.zer.news/
http://tr.zer.news/2018/01/seid-veroj-diyarbakir-meyafarqin-kutuphanesi-1-milyon-kitap.html
true
7402456455059012494
UTF-8
Tüm Haberler Yükleniyor Hiç bir haber bulunamadı TÜMÜ TÜMÜ CEVAPLA NEYSE VAZGEÇ Sil Tarafından Anasayfa SAYFALAR tıkla Tümünü Gör SENİN YORUMUN İlgili menüler - Tıkla: ARŞİV KONU ARA TÜM HABERLER Bu konuda hiç bir şey bulunmadı ANASAYFA'YA DÖN Pazar Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Pazar Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Şimdi 1 dakika önce $$1$$ minutes ago 1 saat önce $$1$$ hours ago Dün $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago 5 gün önce Takipçiler Takip PREMİUM İÇERİK 1. ADIM: Paylaş. 2. ADIM: Paylaştıktan sonra tıkla açılır Tümünü kopyala Tümümünü seç Tümünü kopyaladın Kopyalanamıyor. [CTRL]+ [C]'ye basın (Mac için CMD+C)